Algemene voorwaarden Eatertainment B.V. te Breda

Artikel 1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn ontleend aan het Nieuw B.W. afd. 3, Titel 5, Boek 6 B.W. (art. 6: 231-247 B.W.) en zijn van toepassing op alle offertes en schriftelijke overeenkomsten en geleverde diensten van Eatertainment B.V. met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden voor zover niet schriftelijk tussen Eatertainment B.V. en opdrachtgever anders overeengekomen.

Artikel 2. Gebruiker en wederpartij:

De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van iedere schriftelijk gedane offerte. Eatertainment B.V. verklaart dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle door haar geleverde diensten terwijl de wederpartij door ondertekening van de offerte, dan wel door emailbevestiging van de offerte, zich hiermede akkoord verklaart.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst:

Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en verplichten Eatertainment B.V. niet enige opdracht te aanvaarden. Aangegeven prijzen zijn die, welke in de desbetreffende offertes vermeld zijn.

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door Eatertainment B.V. van een door een opdrachtgever gegeven opdracht. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor Eatertainment B.V. pas bindend indien zij door haar zijn aanvaard, hetzij schriftelijk, hetzij door het feitelijk ter hand nemen van de werkzaamheden, hetzij door toezending van een (voorschot) declaratie.

3.2 Alle campagnevoorstellen, ontworpen illustraties, foto’s, films, video’s, dvd’s, cd’s en teksten etc, blijven onvervreemdbaar het intellectuele eigendom van Eatertainment B.V.

3.3 De uit een opdracht voortvloeiende creatieve prestaties van Eatertainment B.V. mogen alleen gebruikt worden voor totstandkoming van de in de opdracht omschreven werkzaamheden. Voor het gebruik maken van creatieve prestaties van Eatertainment B.V. na beëindiging van de opdracht, dient de opdrachtgever de schriftelijke toestemming te hebben van Eatertainment B.V. Eatertainment B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachtgever alsdan een vergoeding voor dit gebruik in rekening te brengen.

3.4 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever, is Eatertainment B.V. gerechtigd om opdrachtgever het overeengekomen bedrag, vermeerderd met de door Eatertainment B.V. gemaakte kosten, in rekening te brengen. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever bij annulering verschuldigd: Bij annulering van 15 dagen of langer van tevoren wordt € 250,00 annuleringskosten i.v.m. handling in rekening gebracht plus de tot dan reeds gemaakte aantoonbare onkosten; Bij annulering binnen 15 tot 10 dagen voor aanvang van de door Eatertainment B.V. te verrichten werkzaamheden, 50% van het overeengekomen bedrag; Bij annulering 10-0 dagen voorafgaand aan de door Eatertainment B.V. te verrichten activiteiten, 100% van het overeengekomen bedrag.

3.5 Een door de opdrachtgever gegeven opdracht, kan slechts in overleg met Eatertainment B.V. worden gewijzigd.

3.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van onze demodames en/of heren, beursmedewerkers en koks zonder uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegde toestemming van Eatertainment B.V.

Artikel 4. Betalingen:

4.1 Alle betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na verzending van de eindfactuur te zijn geschied zonder enige aftrek. Compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door Eatertainment B.V.

4.2 Bij niet-betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan vanaf de factuurdatum de rente verschuldigd ter grootte van 1% van het factuurbedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het factuurbedrag. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste € 445,00.

4.3 Niet-betaling van de factuur op de vervaldag, alsmede aanvraag tot surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventuele op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolge, en geeft Eatertainment B.V. het recht alle eventuele nog lopende overeenkomsten te beëindigen, met behoud van het recht op betaling van de reeds verrichte prestaties, alsmede op schadevergoeding.

4.4 Eatertainment B.V. is gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Eatertainment B.V. is gerechtigd de door haar overeengekomen te leveren prestaties op te schorten totdat de verzochte zekerheid is gesteld, dan wel een voorschot of deeldeclaratie door opdrachtgever is voldaan.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hanteert Eatertainment B.V. de navolgende betalingscondities: bij activiteiten waarbij de uiteindelijke vergoeding meer dan € 2.500,00 (exclusief BTW en reiskostenvergoeding) zal bedragen, dient 75% van het offertebedrag voor aanvang van de door Eatertainment B.V. te leveren prestatie zijn betaald als volgt, 25% bij ondertekening opdracht, 50% bij aanvang van de actie en 25% na afloop van de actie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid:

Indien Eatertainment B.V. ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk is voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag, waarvoor Eatertainment B.V. is verzekerd bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar.

Artikel 6. Overmacht:

Onder overmacht zal worden verstaan datgene wat de Nederlandse Wet hieronder verstaat, alsmede technische storing in vervoermiddelen van Eatertainment B.V., waaronder ook worden begrepen de ten behoeve van Eatertainment B.V. ingeschakelde vervoermiddelen, algemeen aanvaarde verkeersbelemmeringen en/of zodanige weersomstandigheden dat van Eatertainment B.V. redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij vervoermiddelen inzet of in laat zetten.

Artikel 7. Wanprestatie:

7.1 Indien de opdrachtgever 30 dagen nadat de betalingstermijn verstreken is en de declaratie van Eatertainment B.V. niet heeft voldaan is Eatertainment B.V. gerechtigd de opdracht als beëindigd te beschouwen. Zulks laat onverminderd het recht van Eatertainment B.V. tot het vorderen van schadevergoeding waaronder begrepen de kosten zowel in als buiten rechte.

7.2 Indien Eatertainment B.V., na in gebreke te zijn gesteld, in gebreke blijft met betrekking tot de naleving van haar verplichtingen uit de met de afnemer gesloten overeenkomst, is de aansprakelijkheid uit wanprestatie van Eatertainment B.V. voor schade, door afnemer geleden, ook indien de wanprestatie tevens een onrechtmatige daad zou opleveren, beperkt tot de schade die en aantoonbaar en direct gevolg is van de wanprestatie van Eatertainment B.V. Niet voor rekening van Eatertainment B.V. is de door de afnemer geleden omzet- en winstderving, welke uit de wanprestatie van Eatertainment B.V. voortvloeit. Het van Eatertainment B.V. te vorderen schadebedrag kan immers het totaal van de overeengekomen prijs voor de geleverde dienst overtreffen.

7.3 Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het door Eatertainment B.V. te verzenden evaluatierapport dienen eventuele bemerkingen en/of gebreken op de door Eatertainment B.V. uitgevoerde prestaties aan haar kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8. Omzetbelasting:

De in correspondenties, offertes, orderbevestigingen etc., door Eatertainment B.V. genoemde prijzen, zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting, welke separaat op de factu(u)r(en) tot uitdrukking zal worden gebracht.

Artikel 9. Geschillen:

Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van een overeenkomst (of eventueel daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten) mochten ontstaan, waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen tot de competentie behoren van de bevoegde Rechter te Breda, Nederland.

Artikel 10. Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten, waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, zal Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 11. Vernietigbaarheid:

De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden middels het bijsluiten bij de gedane offerte. Indien in woord of geschrift door Eatertainment B.V. wordt gesproken over handelsvoorwaarden, worden bovenvermelde voorwaarden bedoeld, als laatstelijk gewijzigd en gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Breda alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

op ………………………………..

onder nummer……………………………… Voor gelezen:

…………………… (naam cliënt)

Plaats: ………………………… datum …………………….

Handtekening: ………………………………..

Naam

ondertekenaar:

Functie: